כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש
מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

תפקידי המועצה

יעוץ לשר התקשורת - המועצה מוסמכת לייעץ לשר התקשורת בנושאים שונים בתחומי הפעילות של בעלי הזכיון לשידורי כבלים ובעל הרישיון לשידורי לויין, ובכל היבט הקשור לתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית ולהשלכותיו על כלל מפת השידורים לציבור.

קביעת מדיניות - המועצה מוסמכת על פי חוק הבזק, התשמ"ב - 1982, לקבוע את מדיניות סוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם; לקבוע את המדיניות בנושא קיום שידורים קהילתיים באיזורים השונים; לעודד הפקות מקוריות מקומיות של תכניות; ולקבוע את המדיניות בכלל הנושאים הקשורים בפעולתו של שוק התוכן הטלוויזיוני בטלוויזיה רבת הערוצים למנויים.

תפקיד המועצה כולל אף בחינה משפטית, כלכלית וחברתית של יוזמות והצעות ציבוריות וחקיקתיות באשר לפעולת המערכות הרב ערוציות והכנת מסמכי עמדה ומדיניות על פי בדיקות אלה.

כן כולל תפקיד המועצה אף התמודדות עם מוצרים, שירותים ותכנים חדשים אשר נוצרים חדשות לבקרים, עם התפתחות הטכנולוגיה ועם התפתחות תופעת הלכידות (Convergence) אשר מביאה לשימוש בטכנולוגיות ובתשתיות וסוגי ציוד שונים, על מנת להעביר תכנים אשר במקורם יוחדו לטכנולוגיה וציוד מסוימים. כתוצאה מתהליכים אלה אנו עדים לאפשרות העברת תכנים טלוויזיונים באמצעים אשר שימשו בעבר למטרות אחרות (כגון טלפוניה נייחת וניידת ומחשב) ובהתאם אנו עדים להעברתם באמצעים טלוויזיונים של תכנים שהועברו בעבר באמצעים אחרים, כגון מסחר, תכני מחשב ואינטרנט, תקשורת אישית ("E-Mail") וכיו"ב. התמודדות המערכת השלטונית, המחוקקת והמפקחת, עם מציאות חדשה זו, תוך שמירת המטרות עליהן מופקדת המערכת השלטונית הזו, הינה נחלת הגופים השלטוניים בכל העולם המפותח ואף בישראל.

קביעת כללים - אחד מתפקידיה החשובים של המועצה הינו קביעת כללים בעניני המדיניות המצוים בסמכות המועצה. חקיקת משנה זו דורשת התחשבות במורכבות הקיימת בנושאים הנדונים: מורכבות התחום בצד הטכנולוגי, הנוצרת בין היתר לאור התפתחותו הטכנולוגית העצומה והמהירה של התחום, אשר משפיעה אף על נושא התכנים הטלוויזיונים ועל קיום מוצרים טלוויזיונים שלא היו קיימים עד עתה, ומורכבות התחום בצד התוכני הנולדת, בין היתר, עקב קיום האינטרסים החברתים, התרבותיים, הכלכליים והאחרים, של גורמים שונים אשר המועצה מופקדת על פעילותם או משפיעה על פעילותם, במישרין או בעקיפין. קיומו של קודקס חקיקת משנה כזה הינו חיוני להסדרת פעילות השוק ולקיום וודאות לכל הגורמים הפועלים בו, מחד, ולהגנת האינטרסים והעקרונות אשר על הגנתם וקידומם מופקדת המועצה.

מכרזים לערוצים היעודיים - בנוסף מופקדת בידי המועצה הכנת המכרזים לחמישה ערוצים יעודיים אשר עליהם החליטה הממשלה: ערוץ חדשות; ערוץ ישראלי לעולים; ערוץ ישראלי בערבית; ערוץ מוזיקה ישראלית וערוץ מורשת. מדובר בחמישה ערוצים שונים, כל אחד מהם הינו ערוץ טלוויזיוני מסחרי המבוסס על פרסומות, ועם זאת לכל אחד מהם נודעים יחודיות ואפיון הספציפיים לו-לבדו. הכנת המכרזים על כן הינה מלאכה מסובכת ומורכבת, הדורשת איזון בין אינטרסים של גופים וקבוצות אוכלוסיה שונות, בין שיקולים תרבותיים וחברתים לשיקולים מסחריים ועוד. ערוצים אלה נועדו למתן מענה לחוסר בביטוי טלוויזיוני לתחומי תרבות ישראליים שונים ולקבוצות אוכלוסיה ישראלית שונות אשר כיום אין להן במה נאותה בתחום זה, והפקת הערוצים היעודיים והעלאתם לשידור - יש בהם משום חשיבות לאומית ודמוקרטית ממדרגה ראשונה.

פיקוח - המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורים בשים לב לסוגי המשדרים והיקפם ועל מתן השירותים לציבור. סמכות זו כוללת פיקוח על עמידת הגופים המשדרים בתנאי הזכיונות והרשיון; עמידתם בהוראות חוק הבזק ובכלליו ותקנותיו; עמידתם בהחלטות אשר קיבלה המועצה בתוקף סמכותה; עמידתם בחובות הפקות מקור ישראליות, לרבות בדיקה כלכלית, ובדיקה תוכניתית-ז'אנרית; פקוח על איסור לשדר פרסומות; פקוח על ביצוע חוק הקלות לחרש, התשנ"ב - 1992, ועוד.

פניות הציבור - כחלק מסמכותה חובה על המועצה לטפל בתלונות הציבור, לערוך בדיקות וליתן מענה לפניות ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי אזרחים או נציגי ציבור.

מכרזים - המועצה מוסמכת לפרסם מכרזים למתן זכיונות ולשמש ועדת מכרזים להכרעה ומתן זכיונות על פי מכרזים אלה.

טיפול ושירות שוטף לבעלי הזכיונות לשידורי כבלים ובעל הרשיון לשידורי לוויין - המועצה אחראית על מתן השירות והטיפול השוטף לזכייני הכבלים ולבעל רשיון הלויין. העבודה כוללת מתן אישורים להעלאה או הסרה של ערוצים; אישורים לשינויים בבעלות ומיזוגים; אישור למתן שירותים מיוחדים אשר מוצעים לציבור המנויים עם ההתקדמות הטכנולוגית; טיפול בשינוי ותיקון הזכיונות והרשיונות; ועוד.

רדיו חינוכי - יו"ר המועצה מרכזת אף את הטיפול בנושא רדיו חינוכי ומתן אישור לתחנות רדיו חינוכי בבתי ספר הכוללים מגמת תקשורת לבגרות, מתנ"סים וכדומה, וזאת במשותף עם משרד החינוך, קול ישראל ואגף תדרים במשרד התקשורת.

טלוויזיה קהילתית - המועצה אחראית להפעלת כל מערך הטיפול בטלוויזיה הקהילתית. טיפול זה כולל אישור גופים משדרים במסגרת הערוץ הקהילתי; טיפול בקבלת פניות הציבור ומתן תמיכה בגופים משדרים; הפעלת ועדות היעוץ האזוריות; ליווי פעילות מרכז מידע ארצי לטלוויזיה קהילתית אשר המועצה יזמה את הקמתו, ליווי הוצאת כתב עת מקצועי "ממתקון" , יזום וליווי של פרוייקטים איזוריים וארציים, כנסים, ימי שידור מיוחדים, השתלמויות וכו', וטיפול במגוון בעיות הכרוכות באופן שוטף בהפעלת שידורים אלה, אשר ערכם ותרומתם לקהילה ולמתן ביטוי לקבוצות אוכלוסיה שונות ולעיתים אף חריגות, לא יסולא בפז.

בנוסף, קיבלה המועצה ביום 5.3.2000 את דו"ח הועדה לבחינת תחום השידורים הקהילתיים ובו מסקנות והמלצות. המועצה דנה במסקנות הדו"ח והגישה המלצותיה בגינן לשר התקשורת.

מועצת הקולנוע - המועצה מוסמכת למנות נציג מטעמה למועצת הקולנוע ולייעץ לשר התקשורת בדבר חלק מן המועמדים מטעמו למועצת הקולנוע, וזאת על פי חוק הקולנוע, התשנ"ט - 1999. בכך באה לידי ביטוי החשיבות שרואה המועצה בהגנה על תחום הפקת סרטים ישראלים לקולנוע ולטלוויזיה.

הועדה הישראלית למדרוג - המועצה נמנתה כחברה בועדה הישראלית למדרוג, אשר הינה ועדה משותפת לגופי השידור השונים (רשות השידור, הרשות השניה לרדיו ולטלוויזיה, הטלוויזיה החינוכית וכיו"ב), לגופי פרסום שונים ולגורמים נוספים, ואשר פועלת למדידת אופן ושיעור הצפיה בתכניות וערוצים שונים. על פי הודעת המועצה חדלה המועצה מחברותה בועדת המידרוג וזאת החל מיום 4.5.01.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל